تعظیم برگشت شکسته

شفا یافتگان

دو مردی که بالای سر پدر ایستاده بودند، با دیدن مرد سوم ، تعظیم ... برگشت و با لبخند ... شکسته را ...

اترك رد