همه چیز زیبا برای درهم شکستن تو بگو

زندگي واقعي

کسانی را که دوست داری همیشه کنار خود داشته باش و بگو ... که خداوند همه چیز ... همه تو را زیبا ...

اترك رد