شهرستان راه حل دولت ون ژنگ کارخانه سنگ شکن

اشتراک eshtrak

جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران! روزشمار کارگری تیر ماه سال ۱۳۸۹ ...

اترك رد