مخروط شکستن آن

روستای جنیان

در اين ميان آن چه بيش از هر چيز به خاطر ... یا مخروط شکستن می گفتند اگر مخروط شخصی بدون ترک ...

اترك رد