قوانین آونگ چرخ

: نیرو

قوانین نیرو وقتی بر جسمی هیچ نیرویی وارد نشود، می‌گوییم که آن جسم در حال تعادل است.

آزمایشگاه

چرخ ماکسول; سطح شیب دار 2; آونگ ساده، فیزیکی و ... قوانین نیروها - برآیند نیروهای هم راس ...

اترك رد