آرد تعلیق مایع یا جسم بصورت گرد و گاز در هوا با فشار بالا

اترك رد