باد آسیاب را فرا گرفت

بُن آسیاب

بُن آسیاب - روستای ... از باد و باران ... کرد.که آرامش عجیب و حزن انگیزی تمام میدان را فرا گرفت. ...

اترك رد