محاسبه بازیافت آهن مغناطیسی

: مغناطیس

یک تکه آهن یا ... خواص مغناطیسی این تکه آهن یا فولاد هر چه به آهنربا نزدیکتر باشد، قویتر است.

اترك رد