وارد آسیاب ستون

گاماسیاب

گاماسیاب پس از عبور از استان کرمانشاه وارد استان ... متر است و چهار ستون قطورطاق و ...

اترك رد