است که در آن مقرون به صرفه تر برای خرید آسیاب وجود دارد

اترك رد