تجهیزات طبقه بندی در دره شهر

آبدانان

این شهرستان در سال 1374از شهرستان دره ... و با شهرستانهای دره شهر، دهلران ... طبقه بندی.

اترك رد